ALGEMENE VOORWAARDENBROUWERIJ BARTJE B.V.

Artikel 1. Definities
Dit betreffen de algemene voorwaarden opgesteld en uitgevaardigd door Brouwerij Bartje B.V., hierna
te noemen brouwerij.
Afnemer is wederpartij van Brouwerij Bartje B.V.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen,
werkzaamheden, adviezen en overeenkomsten tussen Brouwerij en Afnemer. Aanvullingen op of
afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van de door Afnemer gehanteerde algemene of inkoopvoorwaarden wordt
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de
overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze
Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.4 Indien sprake is van (interpretatie)verschillen tussen een vertaling en de originele Nederlandstalige
versie van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de Nederlandstalige versie ervan.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen, prijslijsten en door Brouwerij uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ongeacht
hun vorm, tenzij in het aanbod of de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand op het moment dat door Brouwerij aan Afnemer een
bevestiging is verstuurd, dan wel op het moment dat Brouwerij met de uitvoering van de opdracht of
levering een aanvang heeft gemaakt.

3.3 Wijzigingen van reeds tot stand gekomen overeenkomsten zijn slechts geldig, indien deze
wijzigingen door Brouwerij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Alle opgaven en vermeldingen met betrekking tot haar producten worden door Brouwerij naar
beste weten gedaan, maar zijn niet bindend. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden Brouwerij niet.

3.5 Alle overeenkomsten en leveringen worden door Brouwerij naar beste inzicht en vermogen
uitgevoerd, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

3.6 Brouwerij behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten
niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende voorwaarden, zoals afname van
minimum- of maximumaantallen, verzending onder rembours of na vooruitbetaling.

3.7 Aanbiedingen, offertes en prijslijsten gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Prijzen en tarieven
4.1 De in een prijslijst, aanbieding of offerte door Brouwerij vermelde tarieven luiden in Euro’s en zijn
inclusief de wettelijk verplichte accijnzen en heffingen, maar exclusief BTW, eventuele andere
heffingen van overheidswege, verzend- en vervoerkosten, administratiekosten en eventuele andere
toeslagen of kosten, tenzij door Brouwerij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven of door
partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden voor aan Afnemer door Brouwerij
te leveren of geleverde bestellingen de prijzen, zoals die op het tijdstip van levering in de prijslijsten
van de brouwerij zijn vermeld, dan wel op andere wijze bekend zijn gemaakt. Brouwerij is te allen
tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen periodiek te wijzigen.

4.3 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst maar voor levering één of meer
kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Brouwerij gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te
passen en bij Afnemer in rekening te brengen, dan wel de bestelling te annuleren en de overeenkomst
te ontbinden, zonder enig recht op schadevergoeding voor Afnemer. Onder kostprijsbepalende
factoren wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan stijging van inkoopprijzen, grondstof- en
materiaalprijzen, productie- en verwerkingskosten, brandstoftoeslagen, milieu- en afvalheffingen, dan
wel wijziging in invoerrechten, (omzet)belastingtarieven, accijnzen, heffingen, koersverhoudingen en
valutawijzigingen. Brouwerij zal Afnemer zo spoedig mogelijk van eventuele prijswijzigingen in
kennis stellen.


Artikel 5. Betaling
5.1 Betaling door Afnemer dient binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige
schuldvergelijking, te geschieden in de valuta en op de wijze zoals door Brouwerij aangegeven op de
factuur, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ieder recht op verrekening door de
Afnemer is uitgesloten.

5.2 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen zeven dagen na de factuurdatum
schriftelijk aan Brouwerij kenbaar gemaakt te worden. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur
schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

5.3 Indien Afnemer niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is Afnemer
vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is, in
verzuim. Bij niet tijdige betaling is Brouwerij, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de
overige rechten van Brouwerij, gerechtigd Afnemer vanaf de vervaldag van de factuur de wettelijke
(handels)rente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening.

5.4 Alle in het kader van de nakoming van de tussen Afnemer en Brouwerij gesloten
overeenkomst(en) door Brouwerij te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor
rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het door Afnemer aan
Brouwerij verschuldigde (factuur)bedrag vermeerderd met de in lid 3 van dit artikel genoemde rente,
met een minimum van € 250,-.

5.5 Brouwerij heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats
in mindering van de (buiten)gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente
en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Brouwerij kan, zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Afnemer een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. Brouwerij kan bovendien volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en (buiten)gerechtelijke
kosten worden voldaan.

5.6 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Afnemer naar het oordeel van Brouwerij
daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Brouwerij dit om andere redenen wenselijk acht, is Brouwerij
gerechtigd van Afnemer te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door
Brouwerij te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Afnemer nalaat de verlangde zekerheid
te stellen en/of het voorschot te voldoen, is Brouwerij gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten,
de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Afnemer aan
Brouwerij uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

5.7 Tot aan het moment waarop Afnemer al hetgeen hij aan Brouwerij verschuldigd is, heeft voldaan,
is Brouwerij gerechtigd de levering van geplaatste bestellingen op te schorten en heeft Brouwerij
tevens retentierecht op alle zich onder hem bevindende gegevens, papieren of andere goederen van
Afnemer.

5.8 Brouwerij is gerechtigd om deelleveringen afzonderlijk aan Afnemer te factureren.

5.9 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht of gezamenlijk geplaatste bestelling, zijn alle
Afnemers hoofdelijk verbonden voor betaling van het factuurbedrag.

Artikel 6. Levering
6.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van door
Afnemer geplaatste bestellingen aan het door Afnemer opgegeven afleveradres in Nederland.

6.2 Brouwerij is vrij in de keuze welke vorm en wijze van vervoer voor de levering aan Afnemer
wordt ingezet. Afnemer draagt ervoor zorg dat het opgegeven afleveradres op de overeengekomen
datum en plaats geschikt en goed bereikbaar is voor levering. Indien Afnemer de producten niet op de
overeengekomen datum en plaats in ontvangst kan nemen of de levering weigert, raakt Afnemer
daarmee zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Brouwerij is alsdan gerechtigd om naar eigen
keuze de overeenkomst te ontbinden, de producten voor rekening en risico van Afnemer (nogmaals)
aan Afnemer te verzenden, of de producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan.
Brouwerij is niet verplicht om een verzoek van Afnemer tot her- of nabezorging te honoreren. Gaat
Brouwerij hiertoe toch over, dan komen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van Afnemer.

6.3 Het volledige risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Producten en eventueel daaruit
voortvloeiende gevolgschade gaat over op Afnemer vanaf het moment van levering, zelfs wanneer de
eigendom van de producten nog niet is overgedragen.

6.4 Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. Brouwerij behoudt zich het recht
voor om bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren of producten later te leveren in geval van
onvoldoende voorraad of het uit het assortiment nemen van producten. Indien levering vertraging
ondervindt, dan wel niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Brouwerij Afnemer hiervan
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien werkdagen op de hoogte stellen.

6.5 Brouwerij is steeds bevoegd een bestelling in gedeelten te leveren en betaling van de uitgevoerde
deelleveringen te vorderen. Indien levering van een product blijvend of gedurende meer dan een
maand onmogelijk is, kan Brouwerij een voorstel aan Afnemer voor een vervangend product aan
Afnemer doen. Afnemer is niet verplicht het vervangende product af te nemen en heeft het recht om de
overeenkomst, althans dat gedeelte waarop het niet leverbare product betrekking heeft, kosteloos te
ontbinden. Afnemer heeft echter geen aanspraak op enige schadevergoeding uit hoofde van een
ontbinding als voornoemd.

Artikel 7. Termijnen / Levertijd
7.1 Opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn altijd indicatief en zijn nimmer te beschouwen
als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7.2 De overeenkomst kan door Afnemer niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij
sprake is van een situatie zoals beschreven in artikel 6.5 van deze Algemene Voorwaarden.

7.3 Indien Afnemer een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde informatie ter beschikking dient te stellen, gaat de levertermijn niet eerder in dan dat de
betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie volledig ter beschikking is gesteld.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door Brouwerij aan Afnemer geleverde producten blijven eigendom van Brouwerij, totdat de
koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten, alsook alle andere vorderingen voortvloeiend uit de
tussen partijen bestaande overeenkomst(en) en/of een tekortkoming in de nakoming van deze
overeenkomst(en), volledig zijn voldaan.

8.2 Het is Afnemer toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsvoering (door) te
verkopen, tenzij Brouwerij schriftelijk te kennen geeft dat Afnemer deze producten ter beschikking
van Brouwerij dient te houden en/of Afnemer weet, dan wel behoort te weten, dat hij Brouwerij
hiermee schade berokkent, bijvoorbeeld wanneer sprake is van (een aanvrage tot) surséance van
betaling of faillissement van Afnemer.

8.3 Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de door Brouwerij onder eigendomsvoorbehoud
geleverde producten, dan wel anderszins rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer
verplicht Brouwerij per omgaande daarvan op de hoogte te stellen. Tevens is Afnemer verplicht om de
betreffende derden en/of andere uitvoerende betrokkenen zoals deurwaarder, bewindvoerder en
curator, onmiddellijk op de hoogte te stellen van de (eigendoms)rechten van Brouwerij en deze zoveel
als mogelijk te beschermen.

8.4. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten afgescheiden van
vergelijkbare producten van derden, met de nodige zorgvuldigheid en eenvoudig herkenbaar als
eigendom van Brouwerij te bewaren.

8.5 Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten op eerste verzoek van
Brouwerij aan Brouwerij ter beschikking te stellen. Brouwerij is steeds gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde producten op kosten van de Afnemer te (laten) terughalen van de
plaats waar zij zich op dat moment bevinden. Afnemer verstrekt daartoe nu reeds onvoorwaardelijke
en niet herroepbare toestemming aan Brouwerij of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen
te betreden waar de eigendommen van Brouwerij zich bevinden en die zaken terug te (laten) halen.

8.6 Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten afdoende te verzekeren
tegen zaken als brand, diefstal, verlies en beschadiging. Op eerste verzoek van Brouwerij zal Afnemer
bewijs van het bestaan, de omvang en inhoud van de dekking van de betreffende verzekeringspolissen
aan Brouwerij verstrekken.

Artikel 9. Producten met beperkte houdbaarheid
9.1 Brouwerij produceert en levert bederfelijke natuurproducten met een beperkte houdbaarheid.
Afnemer begrijpt en accepteert dit.

9.2 Door Brouwerij verstrekte of op andere wijze bekendgemaakte bewaarvoorschriften dienen door
Afnemer dan ook strikt te worden nageleefd. In zijn algemeenheid dient Afnemer de door Brouwerij
geleverde producten steeds droog ,donker en onder de juiste, zoveel mogelijk constante temperatuur te
bewaren.

9.3 Afnemer staat ervoor in dat door Brouwerij geleverde producten die voorzien zijn van een uiterste
houdbaarheidsdatum of uiterste verkoopdatum, na het verlopen van die datum niet meer voor verkoop,
gebruik of consumptie worden aangeboden.

9.4 Afnemer vrijwaart Brouwerij van aanspraken van derden tot vergoeding van schade die het gevolg
is van het voor verkoop, gebruik dan wel consumptie aanbieden van de producten na de uiterste
verkoop- of houdbaarheidsdatum, evenals van de hieruit voor Brouwerij voortvloeiende overige
kosten.

Artikel 10. Garantie
10.1 De door Brouwerij te leveren producten zijn vervaardigd volgens de op het moment van
productie geldende wettelijke normen, waaronder de HACCP. Afnemer begrijpt en accepteert echter
dat de producten die Brouwerij levert, bederfelijke natuurproducten met een beperkte houdbaarheid
zijn. Voor zover onder dwingend recht is toegestaan, verleent Brouwerij dan ook geen garanties ten
aanzien van de te leveren producten na het verstrijken van de door Brouwerij vastgestelde
houdbaarheidsdatum.

10.2 Brouwerij verleent geen enkele garantie ten aanzien van ongewenste eigenschappen van
producten die op aanwijzing van Afnemer zijn gebrouwen, voor zover die eigenschappen
redelijkerwijs zijn terug te voeren op de door Afnemer verstrekte receptuur of andere methoden en
technieken die door Afnemer zijn verlangd.

10.3 Alle door Brouwerij gegeven adviezen, verstrekte mededelingen en/of opgaven over onder meer
de eigenschappen van door Brouwerij te leveren producten zijn steeds geheel vrijblijvend en binden
Brouwerij niet. Brouwerij verleent ter zake geen enkele garantie.

Artikel 11. Recall
11.1 Afnemer is verplicht om zoveel als mogelijk mee te werken aan de uitvoering van een zogeheten
‘product recall’ door Brouwerij. Afnemer is daartoe verplicht om een adequate administratie bij te
houden van alle verkoopactiviteiten en afnemers. Voor een goede traceerbaarheid van de geleverde
producten dient de administratie informatie te bevatten over verkoopdata, verkoopaantallen,
partijnummers, partijspecificaties en alle andere informatie die in het kader van een eventuele product
recall relevant kan zijn.

Artikel 12. Reclames / Klachten
12.1 Alle reclames met betrekking tot direct zichtbare gebreken, beschadigingen en/of onvolledigheid
van de levering dienen zo spoedig mogelijk, maar altijd uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst
van de levering, schriftelijk door Afnemer aan Brouwerij kenbaar te worden gemaakt onder opgave
van de aard en omvang van het gebrek.

12.2 Alle reclames met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of met betrekking tot facturen
dienen zo spoedig mogelijk, maar altijd uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de levering,
dan wel binnen vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek, indien Afnemer aantoont dat hij het
gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk door Afnemer aan Brouwerij kenbaar te
worden gemaakt onder opgave van de aard en omvang van het gebrek.

12.3 Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Afnemer geacht de geleverde producten
en/of facturen te hebben geaccepteerd.

12.4 Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zowel in kwaliteit als in hoeveelheid, dienen
te worden geaccepteerd en vormen geen grond voor reclames. Algemene (branche)voorwaarden
CRAFT, versie oktober 2018

12.5 Afnemer is verplicht de producten waarover hij heeft gereclameerd, ter beschikking van
Brouwerij te houden voor eventuele nadere inspectie. Afnemer is daarbij verplicht volledige
medewerking te verlenen aan een door Brouwerij in te stellen onderzoek.

12.6 Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

12.7 Retourzending van producten waarover Afnemer heeft gereclameerd, zijn slechts toegestaan na
voorafgaande schriftelijke toestemming van Brouwerij. In geval van retourzending zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming vindt opslag door Brouwerij voor rekening en risico van
Afnemer plaats.

12.8 Indien Brouwerij de klacht gegrond acht, is Brouwerij uitsluitend gehouden tot het kosteloos
herstellen of opnieuw leveren van de ontbrekende of beschadigde producten, dan wel het geheel of
gedeeltelijk crediteren van de ontbrekende of beschadigde producten. Afnemer heeft geen recht op
enige verdere (schade)vergoeding.

12.9 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de Brouwerij.

Artikel 13. Opschorting / Ontbinding
13.1 Brouwerij is bevoegd om de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a) Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b) na het sluiten van de overeenkomst Brouwerij ter kennis gekomen informatie of omstandigheden
goede grond geven te vrezen, dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen;
c) Afnemer bij of na het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d) door de vertraging aan de zijde van Afnemer niet langer van Brouwerij kan worden gevergd, dat hij
de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen; of
e) aan de zijde van Afnemer sprake is van bedrijfsbeëindiging, liquidatie, bedrijfsovername, fusie, van
(een aanvrage tot) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Afnemer,
van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Afnemer niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken.

13.2 Tevens is Brouwerij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Brouwerij kan worden gevergd.

13.3 Indien Brouwerij op grond van een van de in dit artikel genoemde omstandigheden tot
opschorting of ontbinding overgaat, zijn alle vorderingen van Brouwerij op Afnemer direct opeisbaar,
met behoud van alle overige aanspraken die Brouwerij op basis van de wet en de overeenkomst heeft.


13.4 Indien Opdrachtnemer op grond van een van de in dit artikel genoemde omstandigheden tot
opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot schadevergoeding en/of
schadeloosstelling van Afnemer dienaangaande.

13.5 Indien de opschorting of ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is, is Afnemer aansprakelijk voor
de door Brouwerij ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 14. Annulering
14.1 Afnemer kan een geplaatste bestelling in principe niet annuleren. Indien Afnemer een geplaatste
bestelling desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, ongeacht de oorzaak of reden, is Afnemer
gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze bestelling redelijkerwijs gemaakte kosten en
uitgevoerde werkzaamheden aan Brouwerij te vergoeden, alsook een vergoeding terzake winstderving
te voldoen. Een en ander onverminderd het recht van Brouwerij om in plaats van voornoemde
vergoeding, annuleringskosten ter hoogte van 25% van het met de geannuleerde bestelling gemoeide
(koop)bedrag, te vermeerderen met BTW, bij Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 Iedere aansprakelijkheid van Brouwerij is beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

15.2 Behoudens opzet of grove schuld en behoudens wettelijke aansprakelijkheid op grond van
dwingendrechtelijke bepalingen, is iedere aansprakelijkheid van Brouwerij voor enige schade van
Afnemer uitgesloten.

15.3 Indien Brouwerij met inachtneming van het voorgaande lid aansprakelijk is voor door Afnemer
geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het op basis van de overeenkomst
verschuldigde factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximumbedrag van € 5.000,- per gebeurtenis. Een reeks
van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als
één gebeurtenis.

15.4 Aansprakelijkheid van Brouwerij voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade,
gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en immateriële schade, is
te allen tijde uitgesloten.

15.5 Brouwerij is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat hij bij
de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.

15.6 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve
van eventueel door Brouwerij voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

15.7 Indien Brouwerij over een aansprakelijkheidsverzekering beschikt, is iedere aansprakelijkheid
van Brouwerij te allen tijde beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreffende geval uit te keren bedrag.

15.8 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart indien deze door Afnemer niet binnen één jaar na
levering van de producten schriftelijk bij Brouwerij is ingediend.

Artikel 16. Overmacht
16.1 Brouwerij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting aan Afnemer, indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld en niet
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt
(hierna te noemen “overmacht”). Brouwerij heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Brouwerij
zijn verplichtingen had moeten nakomen.

16.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien
of niet voorzien, waarop Brouwerij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Brouwerij niet, niet
volledig of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen aan Afnemer na te komen. Dit betreft onder meer
doch niet uitsluitend oorlog, revolutie, terroristische acties, natuurrampen, onlusten, brand, excessieve
stijging van de vraag, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, staking,
overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storingen in de aanvoer of
voorziening van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, energie of bedrijfsbenodigdheden of als gevolg
van gebreken aan of beschadiging van machines.

16.3 Brouwerij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enige schade aan de
andere partij.

16.4 Voor zover Brouwerij ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Brouwerij gerechtigd
om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is in
voornoemd geval gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 17. Geheimhouding
17.1 Alle door Brouwerij aan Afnemer verstrekte informatie, waaronder doch niet beperkt tot producten prijsinformatie, heeft te gelden als vertrouwelijke informatie, tenzij Brouwerij deze informatie reeds zelf openbaar heeft gemaakt.

17.2 Afnemer is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie en zal deze niet openbaar
maken of delen met derden, tenzij sprake is van een wettelijke plicht tot bekendmaking of sprake is
van een gerechtelijk bevel daartoe.

17.3 Afnemer zal alle vertrouwelijke informatie die hem door Brouwerij ter beschikking is gesteld,
uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze werd verkregen.

Artikel 18. Intellectuele eigendom
18.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten van Brouwerij, waaronder doch
niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en/of octrooirechten op onder meer
onderscheidingstekens, verpakkingen, etiketten, reclamemateriaal, namen, afbeeldingen en recepturen,
komen uitsluitend aan Brouwerij en/of zijn licentiegevers toe.

18.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten die Brouwerij in opdracht van
Afnemer ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, waaronder doch niet beperkt tot verpakkingen, etiketten,
reclamemateriaal, namen, afbeeldingen en recepturen, komen uitsluitend aan Brouwerij toe, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

18.3 Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze algemene
voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend, dan wel voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen.

18.4 Het is de Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Brouwerij merk- en handelsnaamaanduidingen en/of andere op de producten van Brouwerij vermelde
informatie te verwijderen, te beschadigen of te wijzigen.

Artikel 19. (Ver)huurbrouw
19.1 Indien de overeenkomst een (ver)huurbrouwtransactie betreft, gelden de in dit artikel opgenomen
specifieke bepalingen in aanvulling op, dan wel in afwijking van, de in deze Algemene Voorwaarden
opgenomen gerelateerde bepalingen.

19.2 Brouwerij zal de overeenkomst steeds naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor
zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit verlangt, is het Brouwerij toegestaan om (een
gedeelte van) de werkzaamheden te laten verrichten door derden.

19.3 Afnemer is verplicht alle gegevens en bescheiden, welke Brouwerij naar zijn oordeel nodig heeft
voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, dan wel waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig , in de
door Brouwerij gewenste vorm en op de door Brouwerij gewenste wijze, ter beschikking te stellen aan
Brouwerij.

19.4 Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Brouwerij ter
beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

19.5 Indien Afnemer de benodigde informatie niet tijdig aan Brouwerij verstrekt of heeft verstrekt, is
Brouwerij gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. De uit de zo ontstane
vertraging voortvloeiende extra kosten komen voor rekening en risico van Afnemer. Brouwerij is
nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet tijdig
verstrekt hebben van de informatie door Afnemer aan Brouwerij.

19.6 Indien Afnemer onvolledige of onjuiste informatie aan Brouwerij verstrekt of heeft verstrekt, is
Brouwerij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en Afnemer aansprakelijk te stellen voor
eventuele hieruit voortvloeiende schade. Brouwerij is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg is van het onjuist en/of onvolledig zijn van de informatie die door
Afnemer aan Brouwerij is verstrekt.

Artikel 20. Statiegeld en retouremballage
20.1 Indien door Brouwerij gebruik wordt gemaakt van retouremballage, gelden de in dit artikel
opgenomen specifieke bepalingen in aanvulling op, dan wel in afwijking van, de in deze Algemene
Voorwaarden opgenomen gerelateerde bepalingen.

20.2 Onder retouremballage worden in het kader van deze Algemene Voorwaarden onder meer, doch
niet uitsluitend, de volgende zaken verstaan: de voor meermalig gebruik bestemde fusten, tanks,
flessen, kratten, dozen, displays, cilinders, pallets, (rol)containers en andere hulpmiddelen.

20.3 Aan Afnemer worden statiegeld en vergoeding behandeling retouremballage (VBR) in rekening
gebracht, conform de door Brouwerij gehanteerde tarieven. In rekening te brengen statiegeld vormt
geen vergoeding voor de reële waarde van de retouremballage.

20.4 Brouwerij is en blijft te allen tijde eigenaar van de gebruikte retouremballage. Afnemer verkrijgt
nimmer eigendom van de retouremballage, ongeacht betaling van statiegeld en VBR.

20.5 Afnemer is verplicht de retouremballage uitsluitend eenmalig en voor de doeleinden waarvoor
deze bestemd zijn, te gebruiken. Alle retouremballage dient na gebruik zo spoedig mogelijk en
gesorteerd aan Brouwerij te worden geretourneerd. Indien de retouremballage door Afnemer
onvoldoende is gesorteerd, is Brouwerij niet gehouden de in rekening gebrachte VBR te restitueren.
Indien de retouremballage beschadigd is, is Brouwerij niet gehouden het in rekening gebrachte
statiegeld te restitueren.

Artikel 21. Import/export
21.1 Indien de overeenkomst een exporttransactie betreft, gelden de in dit artikel opgenomen
specifieke bepalingen in aanvulling op, dan wel in afwijking van, de in deze Algemene Voorwaarden
opgenomen gerelateerde bepalingen.

21.2 Alle prijzen zijn exclusief invoerrechten, exclusief accijnzen en exclusief B.T.W. en overige
belastingen, tenzij door Brouwerij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven of door partijen
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen tenzij door Brouwerij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is aangegeven of door partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

21.3 Afnemer garandeert dat de producten op correcte en legale wijze zullen worden geïmporteerd, dat
alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt gerespecteerd en dat alle van toepassing zijnde
heffingen, accijnzen, invoerrechten en belastingen worden voldaan. Op eerste verzoek van Brouwerij
zal Afnemer bewijs overleggen dat hij aan voornoemde verplichtingen heeft voldaan.

21.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22. Algemene bepalingen
22.1 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen artikelkopjes c.q. -aanduidingen zijn uitsluitend
opgenomen voor referentiedoeleinden en bepalen of beperken de inhoud en/of de uitleg van de
voorwaarden op geen enkele wijze.

22.2 Indien de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de
overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor naleving van een of meer
van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden gevergd, dan zullen
partijen in overleg treden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

22.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen periodiek gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen zullen
ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door Brouwerij aangegeven
moment. Brouwerij zal eventuele wijzigingen tijdig bekend maken op een door haar te kiezen wijze,
die bij geringe wijzigingen kan bestaan uit het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op haar
website.

Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
23.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Afnemer en Brouwerij waarop
deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen tussen Afnemer en Brouwerij die mochten ontstaan en waarover niet in onderling
overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de voor de vestigingsplaats
van Brouwerij bevoegde rechter.

Artikel 24. Retourbeleid
24.1 Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U
heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige
orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de
webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product
met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u
contact met ons opnemen via info@brouwerijbartje.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde
orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in
goede orde retour ontvangen is.

24.2 Uitzonderingen retourneren
Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf duidelijk aan dat
deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op: Uitsluiting van het herroepingsrecht is
slechts mogelijk voor producten:

1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten
niet retourneerbaar.
2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
5. die snel kunnen bederven of verouderen;
6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
7. voor losse kranten en tijdschriften;
8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken.