VERZEND- EN LEVERINGSBELEID BROUWERIJ BARTJE B.V.

Levering
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van door
Afnemer geplaatste bestellingen aan het door Afnemer opgegeven afleveradres in Nederland.

Brouwerij is vrij in de keuze welke vorm en wijze van vervoer voor de levering aan Afnemer
wordt ingezet. Afnemer draagt ervoor zorg dat het opgegeven afleveradres op de overeengekomen
datum en plaats geschikt en goed bereikbaar is voor levering. Indien Afnemer de producten niet op de
overeengekomen datum en plaats in ontvangst kan nemen of de levering weigert, raakt Afnemer
daarmee zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Brouwerij is alsdan gerechtigd om naar eigen
keuze de overeenkomst te ontbinden, de producten voor rekening en risico van Afnemer (nogmaals)
aan Afnemer te verzenden, of de producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan.
Brouwerij is niet verplicht om een verzoek van Afnemer tot her- of nabezorging te honoreren. Gaat
Brouwerij hiertoe toch over, dan komen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van Afnemer.

Het volledige risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Producten en eventueel daaruit
voortvloeiende gevolgschade gaat over op Afnemer vanaf het moment van levering, zelfs wanneer de
eigendom van de producten nog niet is overgedragen.

Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. Brouwerij behoudt zich het recht
voor om bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren of producten later te leveren in geval van
onvoldoende voorraad of het uit het assortiment nemen van producten. Indien levering vertraging
ondervindt, dan wel niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Brouwerij Afnemer hiervan
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien werkdagen op de hoogte stellen.

Brouwerij is steeds bevoegd een bestelling in gedeelten te leveren en betaling van de uitgevoerde
deelleveringen te vorderen. Indien levering van een product blijvend of gedurende meer dan een
maand onmogelijk is, kan Brouwerij een voorstel aan Afnemer voor een vervangend product aan
Afnemer doen. Afnemer is niet verplicht het vervangende product af te nemen en heeft het recht om de
overeenkomst, althans dat gedeelte waarop het niet leverbare product betrekking heeft, kosteloos te
ontbinden. Afnemer heeft echter geen aanspraak op enige schadevergoeding uit hoofde van een
ontbinding als voornoemd.

Termijnen / Levertijd

Uw bestelling zal worden geleverd binnen 5 werkdagen na plaatsing van de bestelling.                                                                                                                                                  Opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn altijd indicatief en zijn nimmer te beschouwen
als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

De overeenkomst kan door Afnemer niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij
sprake is van een situatie zoals beschreven in artikel 6.5 van deze Algemene Voorwaarden.

Indien Afnemer een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde informatie ter beschikking dient te stellen, gaat de levertermijn niet eerder in dan dat de
betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie volledig ter beschikking is gesteld.

Retourbeleid
Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U
heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige
orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de
webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product
met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u
contact met ons opnemen via info@brouwerijbartje.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde
orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in
goede orde retour ontvangen is.